Inkomende grensoverschrijdende activiteiten

Werkgevers in een EU-lidstaat kunnen een werknemer van buiten de EU naar Nederland halen of vice versa. De werknemer heeft in dat geval geen werkvergunning nodig. Dit heet grensoverschrijdende dienstverlening. Zelfs werknemers die buiten de EU wonen, hebben geen werkvergunning nodig. Daarnaast hoeft u in Nederland geen sociale verzekeringspremies voor deze werknemers te betalen.

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland? Dan gelden de volgende voorwaarden:

• Bij het UWV moet van tevoren worden gemeld om welke diensten het gaat en waar deze geleverd worden.
• Bij voorkeur betreft de dienst specifieke activiteiten die binnen een bepaalde termijn en tegen een vooraf afgesproken honorarium worden uitgevoerd.
• De gedetacheerde werknemer kan aanspraak maken op arbeidsvoorwaarden zoals omschreven in de cao. Hieronder vallen loon, werk- en rusttijden, vakantiedagen en arbonormen.

A1 verklaring

De dienstontvanger in Nederland vraagt de in de EU gevestigde dienstverlener om een zogenaamde A1-verklaring. Hierop staat dat de sociale verzekeringsafdrachten betaald worden in het land waar de werknemer ingezetene is. Een A1-verklaring is 24 maanden geldig en wordt verstrekt door de sociale verzekeringsinstantie in het land waar de werknemer ingezetene is.

Bij grensoverschrijdende dienstverlening treden werknemers niet officieel toe tot de arbeidsmarkt van de lidstaat. Het verschil tussen vrij verkeer van diensten en vrij werknemersverkeer is belangrijk. Een van de vier vrijheden die EU-burgers genieten, is het vrij verkeer van werknemers. Dit omvat het recht om in een andere EU-lidstaat te werken en op gelijke voet met de onderdanen van die lidstaat te worden behandeld. Bij verkeer van diensten blijft echter de wetgeving van de desbetreffende lidstaat van toepassing.

Intra EU-mobiliteit

Wilt u uw werknemers binnen de EU overplaatsen? Across Border helpt u daar graag bij. Werknemers kunnen niet alleen van de ene naar de andere EU-lidstaat bewegen, maar mogen bovendien met één werkvergunning in verschillende lidstaten werken. Als uw bedrijf internationaal actief is, krijgt u te maken met arbeidswetgeving van meerdere landen. En daar komt ook nog eens wetgeving op Europees niveau bij. Daarom werkt Across Border samen met gespecialiseerde partners uit heel Europa. Zij hebben jarenlange ervaring met deze kwesties. Hierdoor weet u altijd of u bijvoorbeeld werkvergunningen nodig heeft, welke arbeidswet van toepassing is op een specifieke opdracht en wat het minimumloon in een nieuw land is. Met Across Border plaatst u uw werknemers zorgeloos over.

Onze experts

Bij grensoverschrijdende dienstverlening is een goed begrip van best practices cruciaal. Across Border adviseert al jarenlang bedrijven over vraagstukken omtrent grensoverschrijdende mobiliteit. Hierdoor profiteert u van diepgaande kennis van Europese wetgeving op het gebied van arbeid en zakelijke immigratie. Die uitgebreide praktijkervaring zorgt dat geen risico of probleem te groot is. Bovendien maakt Across Border deel uit van een solide internationaal netwerk van adviseurs, advocaten en specialisten. Met die combinatie van expertise en contacten bent u verzekerd van de beste service. Zelfs bij ingewikkelde en grensoverschrijdende projecten.

Meer weten over de notificatieprocedure voor EU-dienstverleners of intra EU-mobiliteit?

Is uw bedrijf gevestigd in de EU en overweegt u tijdelijk een niet-Europese werknemer in Nederland of een andere EU-lidstaat te laten werken? Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Intra EU-mobiliteit

Als een land een ICT-vergunning heeft verleend, mag een deel van de werkzaamheden in andere EU-lidstaten uitgevoerd worden (zowel op de korte als de lange termijn). Hoewel dit systeem mobiliteit binnen de EU mogelijk maakt, bestaan er verschillen tussen lidstaten in het proces en de voorwaarden. Meestal zijn deze verschillen klein, maar soms kunnen ze een aanzienlijke impact hebben. Wat kortetermijnmobiliteit betreft, kunnen lidstaten er bijvoorbeeld voor kiezen om een notificatieplicht achterwege te laten. Bij langetermijnmobiliteit kunnen lidstaten kiezen of de overplaatsing gemeld moet worden, of dat aanvraag van een ICT-mobile verblijfsvergunning noodzakelijk is.

• Volledige mobiliteit binnen het kader van ICT (zowel op korte als lange termijn)
• Beperkte mobiliteit (mobiliteit binnen ICT slechts deels mogelijk / details nog niet duidelijk)
• Geen mobiliteit

Meer weten over de notificatieprocedure voor dienstverleners in de EU?

Is uw bedrijf gevestigd in de EU en overweegt u tijdelijk een niet-Europese werknemer in Nederland te laten werken? Across Border kijkt graag met u naar de mogelijkheden. Neem vandaag contact op.
Contact.

Neem contact
met ons op